Založ si blog

Pokrivený priestor

Pridám zase jeden nudný článok z fyziky aby sa odľahčili politické debaty

Albert Einstein komplikovanými výpočtami dospel k záveru, že gravitácia a zrýchlenie je jedno a to isté. Ale keď budeme urýchľovať nejaké teleso tak v smere pohybu budú na teleso sily pôsobiť dovnútra telesa ale na druhej strane budú sily pôsobiť von s telesa. To by znamenalo, že na jednej strane zemegule ľudia stáli na zemi ale na druhej by sa vzďaľovali od zeme. Túto anomáliu vysvetlil zakrivením tzv. časopriestoru. Priestor poznáme normálny trojrozmerný. Ale ak máme priestor o určitej hodnote a neustále sa zväčšuje s časom hovoríme o časopriestore, známe rozpínanie vesmíru. Bolo dokázané, že svetlo gravitácia ohýba čo Einstein predpokladal v svojich výpočtoch. Einstein vo svojich výpočtoch predpokladal aj existenciu čiernych dier ale skutočnosti, že existujú sa bránil. Fyzik a matematik Karl Schwartzild ich vypočítal a dokázal jednoducho podľa nich potvrdiť Einsteinove výpočty. Dokázal to na jednoduchých výpočtoch na základe odvodenia únikovej rýchlosti na povrchu čiernej diery a Lorentzových transformácii resp. dilatácie času a dĺžky.

Z Newtonovho gravitačného zákona a zákoná sily fyzik Piere Laplace určil rýchlosť telesa hmotnosti m pre opustenie gravitácie telesa o hmotnosti M. Newton zmeral a odvodil zákon pre silu F=m*a, a je zrýchlenie. Vzťah pre gravitačnú silu je Fg=G*m*M/r2. G je gravitačná konštanta r je vzdialenosť ťažísk m je priťahované teleso a M je teleso ktoré priťahuje, resp. má väčšiu hmotnosť.  Keď budem vzďaľovať telesa od seba sila medzi nimi bude klesať. Gravitačná energia je potenciálna energia. Gravitačná energia vzdialenosťou slabne pretože sila je v nepriamoúmerná druhej mocnine vzdialenosti. Je to iné ako keby sme naťahovali pružinu, tam by vzdialenosťou stúpala sila. Pre gravitačnú energiu bude platiť Eg=r*Fg=G*M*m/r. Keby  teleso v danej vzdialenosti od telesa M malo určitú rýchlosť nadobudlo by kinetickú energiu. Pri rovnosti gravitačnej a kinetickej energie by ich rozdiel bol nulový a teleso by mohlo opustiť gravitačné pôsobenie druhého telesa. Kinetická energia má vzťah W=1/2*m*v2. Keď rovnice dáme do pomeru môžeme si odvodiť únikovú rýchlosť vu, Pre lepšiu predstavu považujeme teleso o hmotnosti M za guľu a teleso o hmotnosti m za bodové teleso. Úpravou  rovnice 1/2*m* vu2=G*m*M/r získame vzťah vu2=2*G*m*M/r. Pre r môžeme napísať r=R+h kde R je polomer telesa M a h je výška kde sme hmotnosť m zodvihli. Potom bude vzťah pre únikovú rýchlosť vu=√(2*G*m*M/(R+h)). Z toho nám vyplýva, že úniková rýchlosť je na povrchu telesa najvyššia. Teleso ktoré bude padať voľným pádom vo vákuu bude mať v rôznej výške okamžitú rýchlosť rovnakú ako úniková rýchlosť pre danú hmotnosť telesa M a vzdialenosti r=R+h. Špeciálny prípad nastane keď úniková rýchlosť na povrchu telesa sa bude rovnať c. Dá sa odvodiť polomer telesa pre rýchlosť c, rs=2*G*M/c2. Odvodil ho fyzik Karl Schwartzild, označuje sa rs alebo rg. Volá sa Schwartzildov polomer. Označuje polomer čiernej diery, tzv. polomer horizontu udalosti. Z horizontu udalosti nemôže uniknúť žiadne teleso pretože nemôže dosiahnuť rýchlosť c dokonca ani fotón pretože má svoju relativistickú hmotnosť. Preto sa to volá horizont udalostí.

Niečo o svetle, čase a vzdialenosti.  Predstavme si dve roviny vedľa seba. Na rovine A je žiarovka ktorá blikne a na rovine B je zrkadlo. Zrkadlo je vo vzdialenosti L. Keby zrkadlo stálo oproti žiarovke tak svetlo na neho dopadne za čas T=L/c. Keby mali roviny voči sebe rovnomernú rýchlosť blízku c a svetlo by bliklo vtedy keď by zrkadlo bolo kolmo pod žiarovkou tak svetlo by sme zachytili pri určitom uhle. Zrkadlo by sa vzdialilo od kolmice L o vzdialenosť v*t. Dráhu svetla zo žiarovky na zrkadlo pri rovnomernej rýchlosti si označíme ako c*t. Vytvorí sa nám pravouhlý trojuholník zo vzdialenosti T*c, v*t a prepony c*t. Z Pytagorovej vety si môžeme vyjadriť pomer medzi časmi Tt. Vzťah je t=T/√(1-v2/c2). Je to  tzv. dilatácia času na rýchlosti. Na telese ktoré má rýchlosť v plynie čas je pomalšie pretože tam nameriame čas t. Význam má to iba pri veľkej rýchlosti pretože pri malých rýchlostiach je pomer v/c zanedbateľný.

Predstavme si, že budeme pozorovať určitú tyč na rovine B ktorá bude mať dĺžku L. Pokiaľ by sa tyč pohybovala rovnomernou rýchlosťou tak koniec tyče uvidíme skôr, pretože jej veľkosť pre nás sa skráti o zdialenosť v*t. Uvideli by sme skrátenú dĺžku l. S odvodenia pomocou Pytagorovej vety môžeme napísať vzťah l=L∗√(1-v2/c2). V pohybujúcej sústave sa vzdialenosť skráti.

V rôznej výške máme rozdielne únikové rýchlosti ale plynutie času sa pri pohybujúcej sústave, (niečo trojrozmerné sa bude predlžovať a dĺžky sa budú skracovať. Ako to bude vyzerať keď bude svetlo priťahovať gravitácia napíšem nabudúce.

Prečo je rýchlosť svetla vo vákuu presná keď ju nevieme odmerať

19.03.2018

Do týchto spolitizovaných blogov skúsim napísať blog z fyziky. Možno si to niekto aj prečíta. Rýchlosť svetla vo vákuu má presnú hodnotu c=299792458 m/s táto hodnota je dohodnutá. Túto viac »

Opravená mechanika II.

12.02.2018

V predchadzajúcom blogu som písal, že do vzorca pre odvodenie kinetickej energie musíme vypočítať tento integrál Tento integrál sa musí riešiť tzv. substitúciou. Tzn. že musíme v člene viac »

Opravená mechanika

06.02.2018

Po definovaní hmotnosti v závislosti na rýchlosti znamená, že kinetická energia musí byť interpretovaná ináč pretože teleso pri zrýchľovaní menilo aj svoju hmotnosť. Sila preto musí byť viac »

Milan Žitný, analytik

Žitný: Drucker by zatiaľ nemal odvolať Gašpara

23.03.2018 06:00

Nemáme jasne a moderne postavený zákon, ktorý by umožnil vyberať na pozíciu policajného prezidenta tak, aby tam mohol byť dlho a aby sa nemenil s každou vládou.

Tomáš Malatinský

Malatinský: Firmy majú obavy z politických strán, ktoré nie sú štátotvorné

23.03.2018 06:00

Politická nestabilita podnikaniu nesvedčí, tvrdí v rozhovore pre Pravdu prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detská organizácia Bratislavský Fénix

22.03.2018 23:22

Sme detská organizácia, ktorá napĺňa voľný čas detí bohatou, zaujímavou a dobrodružnou činnosťou.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Športovo strelecký klub - Strelecká akadémia PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom

22.03.2018 23:19

Športovo strelecký klub so 60 ročnou tradíciou, ktorý chce vychovávať mladých športových strelcov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 110
Celková čítanosť: 193561x
Priemerná čítanosť článkov: 1760x

Autor blogu

Kategórie